Corona per 1 april 2020

 

 

Corona adviezen gemeente Geldrop-Mierlo n.a.v. inventarisatie met de

Gemeni,Ondernemend Geldrop-Mierlo en OVM. 1 april 2020

______________________________________________________________________

Inleiding Gemeente Geldrop-Mierlo heeft via wethouder Marc Jeucken verzocht bij het OVM te inventariseren welke knelpunten worden ervaren. In samenspraak met VNO-NCW Brabant Zeeland hebben we ook de behoefte aan nadere beeldvorming onderkend. Dit met als doel om een gestroomlijnde communicatie te kunnen voeren, en om bij de relevante instanties adviez en te kunnen geven voor ondersteuning van de ondernemers.

Onderstaand geven wij een terugkoppeling van de eerste input.

Op basis van deze inventarisatie en langs andere wegen ontvingen wij tot nu regelmatig signalen. Dat blijft komende tijd naar verwachting doorgaan. De weergave van knelpunten en adviezen is derhalve een huidige ‘stand van zaken’. Wij verwachten hier in de nabije toekomst updates over te kunnen geven.

Bereikbaarheid/communicatie gemeente.

De gemeente is beschikbaar voor ondersteuning van ondernemers bij procedure-vragen en knelpunten. Advies is om hiervoor een centraal (crisis)communicatiepunt in te richten (telefoonnummer, link op de site). Eventueel een gezamenlijk crisisteam (overheid, bank, ondernemers) te organiseren voor advies aan ondernemers nu en na afloop van de crisis.

De verwachting is dat bij het openstellen van ondersteuningsregelingen de communicatieintensiteit tussen ondernemers en gemeente (of achterliggende uitvoeringsinstanties) gaat toenemen. Advies is om anticiperend te zorgen voor voldoende communicatiecapaciteit.

In verband met de thuiswerk-maatregelen is de bereikbaarheid van de gemeentelijke medewerkers moeizamer. Fysieke afspraken en bijeenkomsten vervallen. De voortgang valt hierdoor weg. Bijvoorbeeld in vergunningsverstrekking. Advies is om intensief digitale tools voor communicatie in te zetten en zo de voortgang van overleggen en daarmee procedures te waarborgen.

Hands on ondersteuning

Met het openstellen van de ondersteuningsmaatregelen verwachten wij dat er ondernemers zijn die specifieke vragen hebben bij het in gang zetten van aanvragen. Advies is om voor zowel gemeentelijke als landelijke regelingen hands on ondersteuningscapaciteit te organiseren.

Liquiditeit ondernemingen

Ondernemers hebben te maken met fors omzetverlies met doorlopende kosten. Dit geeft grote druk op de liquiditeit. Verwachting is dat dit een langere doorwerking gaat krijgen. Advies is om gemeentelijke verlichtingsmaatregelen (uitstel belastinginning, etc.) tijdig op hun looptijd te beoordelen en hierover pro-actief te communiceren.

Opdrachtgeversrol gemeente

De gemeente Geldrop-Mierlo is op diverse terreinen opdrachtgever aan het bedrijfsleven (openbare werken, infrastructuur, adviezen, bouwwerken etc.). Dringende oproep is om hier geen vertraging in te laten ontstaan, of om projecten te laten vervallen. En zo mogelijk projecten naar voren te halen. Hierdoor blijft essentiële omzet voor ondernemers behouden.

Stimuleren uitwisselen van vraag en aanbod

Bij ondernemers ontstaat op diverse terreinen behoefte aan uitwisseling van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld bij tekort of boventalligheid van personeel. Een platform voor uitwisseling van deze vraag en aanbod is noodzakelijk. Advies aan de gemeente is om hierin een actieve communicatierol te nemen. Daarnaast is het advies om in deze communicatie de eenduidigheid te bevorderen en wildgroei tegen te gaan.

Economisch Platform

In Geldrop-Mierlo werken we succesvol samen in het Economisch Platform. Door de actuele beperkingen voor bijeenkomsten vinden de vergaderingen geen doorgang. Dit gaat ten koste van de werking van het platform. Gevraagd wordt om de platform overleggen digitaal voortgang te laten vinden. Dit bevordert de toetsing en afstemming bij de actuele crisismaatregelen. Daarnaast is het gewenst om nieuwe (reguliere) ontwikkelingen te blijven agenderen, zodat de voortgang blijft gewaarborgd.

Verlenging looptijd (subsidie)regelingen

Door de lockdown is er bij ondernemers tijdelijk een stand-still in investeringen en projecten. Hierdoor kunnen tijdlijnen voor subsidieregelingen in het gedrang komen. Gevraagd wordt om op diverse niveaus (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) aan te dringen op verlenging van looptijden van regelingen, zodat geen onnodige tijdsdruk ontstaat of kansen worden gemist.

Langere termijn gevolgen beperkende maatregelen

Door de beperkende maatregelen treden effecten op die een langere termijn werking hebben. Wegvallen orderintake, verlies werknemers, verlaging kredietwaardigheid, aantasting financieringscapaciteit etc. Gevraagd wordt om als gemeente hier oog voor te hebben. Advies is om pro-actief om te gaan met de inzet van de bijstandsregeling BMKB, en hier voldoende adviescapaciteit en budget voor te reserveren.

Bestuur OVM