Reglement Mierlo Maestro

Reglement Ondernemersprijs Mierlo Maestro

 

Algemene doelstelling

De organisatie Ondernemersverenging Mierlo stelt zich ten doel om een keer per twee jaar de uitverkiezing van de ondernemersprijs Mierlo Maestro in de gemeente Mierlo te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de breedste zin van het woord, ondernemers een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren én om een meerwaarde te bieden in het kwaliteitsniveau van de Mierlose ondernemers.

 

Reglement

 1. Kandidaat-ondernemers zijn met hun bedrijf gevestigd in het Mierlose deel van de gemeente Geldrop-Mierlo, alwaar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Ook franchise- c.q. filiaalbedrijven kunnen in aanmerking komen.
 2. De onderneming moet zijn bestaan bewezen hebben en is daarom minimaal drie jaar oud.
 3. De onderneming is juridisch een onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan.
 4. De ondernemersprijs wordt toegekend op kwaliteitsprestaties, in de ruimste zin van het woord. Aspecten die in de beoordeling worden betrokken zijn:
  a.De flexibiliteit om zich succesvol aan te passen aan een veranderende omgeving
  b.Innoverend vermogen van de ondernemer, gerealiseerd in de bedrijfsvoering
  c.De reputatie van het bedrijf van de ondernemer, ook in sociaal opzicht
  d.De creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering
  e.De financiële positie van het bedrijf, in zoverre dat dit het toekennen van de ondernemersprijs Mierlo Maestro niet in de weg staat.
  f. Duurzaam ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). MVO is een resultaatgericht proces, waarbij een bedrijf in haar gehele
     bedrijfsvoering én in de keten, verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en
     daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.
  g.Het centrale doel is hierbij de waarborging van de continuïteit van een organisatie. Men streeft naar meer verantwoorde bedrijfsprocessen en
     investeert naast de gangbare bedrijfsprocessen in de samenleving.
 5. De kandidaatstelling geschiedt door middel van een opgave van de kandidaat met naam en bedrijfsgegevens aan de secretariaat van de ondernemersnemersprijs Mierlo Maestro, mierlomaestro@ovm.nl.
 6. Een ondernemer kan zichzelf of collega-ondernemers voordragen, of door derden voorgedragen worden; de kandidaat hoeft niet in kennis gesteld te worden van de voordracht, maar heeft het recht hier van af te zien.
 7. Een kandidaat ondernemer zal gevraagd worden toestemming te geven voor een mogelijke check van de financiële positie (= bevestiging van financiële stabiliteit) van het bedrijf op voorspraak van de jury, door een extern onpartijdig kundige accountant. Deze zal alleen een objectief positief of negatief advies geven. Hierbij zal de uiterste discretie naar de ondernemer worden gewaarborgd en hiervan zal er geen enkele informatie naar derden of onze organisatie worden verstrekt.
 8. De verstrekte informatie wordt met uiterste zorg behandeld en zal niet aan derden worden toegespeeld.
 9. De uiterste aanmeldingsdatum is voor 2017 vastgesteld op 1 mei 2017.
 10. De selectie van kandidaten van de eventueel niet-geselecteerde ondernemers zullen op geen enkele manier bekend gemaakt worden. Alleen de definitieve lijst wordt na bekendmaking gepubliceerd.
 11. Tegen uitslagen en/of het niet toekennen is géén beroep mogelijk.
 12. Over genomen beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. De winnende ondernemer/onderneming mag de onderscheiding gebruiken voor positieve publiciteitsdoeleinden. Kandidaten confirmeren zich aan het in de publiciteit komen van hun namen en het gebruik van P.R., met betrekking tot deze ondernemersprijs.
 14. De winnende onderneming mag zich de eerstvolgende editie geen kandidaat stellen.
 15. Daar de organisatie ook waarde hecht aan de opleiding van jonge mensen en zij tot een zorgvuldige selectie wil komen, krijgen alle kandidaten een bedrijfsbezoek door een of meerdere juryleden met een student/stagiaire. Deze student/stagiaire zal waar mogelijk op meerdere plaatsen in het traject kunnen worden ingezet.
 16. De jury telt tenminste 3 leden, waaronder bij voorkeur de winnaar van de laatst uitgereikte Ondernemersprijs. De leden van de jury hoeven niet in Mierlo gevestigd te zijn maar zullen (met uitzondering van de voorgaande winnaar) onpartijdige personen zijn, gerelateerd aan het ondernemersklimaat. Zij zullen/kunnen zich geen kandidaat stellen.
 17. De jury bepaalt aan de hand van een (bedrijfs)presentatie, een bezoek aan de ondernemer (onderneming) en beschikbaar gestelde informatie de nominatie Mierlo Maestro. Zij stelt hiervoor een onderbouwt juryrapport op.
 18. Tijdens de finaleavond zullen de finalisten beoordeeld worden door enerzijds de jury, anderzijds het aanwezige publiek. Bij stemming zal de beslissing van het publiek (per onderneming één stem) voor 40% en van de jury voor 60% worden gewogen.
 19. De organisatie en de jury zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de deelname aan de verkiezingen en het gebruik of misbruik maken door derden van de gegevens, in welke vorm dan ook (schriftelijk, digitaal, enz.), met betrekking op een kandidaat of de van een kandidaat ontvangen gegevens, noch voor diefstal of het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van zulke gegevens, grove nalatigheid uitgezonderd.

 

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.