Reglement Mierlo Maestro

 

Reglement Ondernemersprijs Mierlo Maestro versie 2019

 

Algemene doelstelling

De organisatie Ondernemersverenging Mierlo stelt zich ten doel om een keer per twee jaar de uitverkiezing van de ondernemersprijs Mierlo Maestro in de gemeente Mierlo te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de breedste zin van het woord, ondernemers een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren én om een meerwaarde te bieden in het kwaliteitsniveau van de Mierlose ondernemers. De ONDERNEMER als persoon staat centraal.

 

Reglement

 1. Om kandidaat te zijn moet je onderneming in Mierlo gevestigd zijn of moet je als ondernemer in Mierlo woonachtig zijn. In het laatste geval mag je onderneming dus buiten Mierlo gevestigd zijn, alwaar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Ook franchise- c.q. filiaalbedrijven kunnen in aanmerking komen. (sluit aan met de uitgangspunten lidmaatschap OVM; mede initiatiefnemer Mierlo Maestro)
 2. De onderneming moet zijn bestaan bewezen hebben en is daarom minimaal drie jaar oud.
 3. De onderneming is juridisch een onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan.
 4. De ondernemersprijs wordt toegekend op kwaliteitsprestaties, in de ruimste zin van het woord. Aspecten die in de beoordeling worden betrokken zijn:
  1. De flexibiliteit om zich succesvol aan te passen aan een veranderende omgeving
  2. Innoverend vermogen van de ondernemer, gerealiseerd in de bedrijfsvoering
  3. De reputatie van het bedrijf van de ondernemer, ook in sociaal opzicht
  4. De creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering
  5. De financiële positie van het bedrijf, in zoverre dat dit het toekennen van de ondernemersprijs Mierlo Maestro niet in de weg staat.
  6. Duurzaam ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). MVO is een resultaatgericht proces, waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering én in de keten, verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.
  7. Het centrale doel is hierbij de waarborging van de continuïteit van een organisatie. Men streeft naar meer verantwoorde bedrijfsprocessen en investeert naast de gangbare bedrijfsprocessen in de samenleving.
  8. De kandidaatstelling geschiedt door middel van een opgave van de kandidaat met naam en bedrijfsgegevens aan de secretariaat van de ondernemersnemersprijs Mierlo Maestro, mierlomaestro@ovm.nl.
  9. Een ondernemer wordt gevraagd vanuit de stichting Mierlo Maestro en deze worden voor gedragen aan de jury.
  10. De verstrekte informatie wordt met uiterste zorg behandeld en zal niet aan derden worden toegespeeld.
  11. De uiterste aanmeldingsdatum is voor 2019 vastgesteld op 1 juni  2019.
  12. De selectie van kandidaten van de eventueel niet-geselecteerde ondernemers zullen op geen enkele manier bekend gemaakt worden. Alleen de definitieve lijst wordt na bekendmaking gepubliceerd.
  13. Tegen uitslagen en/of het niet toekennen is géén beroep mogelijk.
  14. Over genomen beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.
  15. De winnende ondernemer mag de onderscheiding gebruiken voor positieve publiciteitsdoeleinden. Kandidaten confirmeren zich aan het in de publiciteit komen van hun namen en het gebruik van P.R., met betrekking tot deze ondernemersprijs.
  16. De winnende ondernemer mag zich de eerstvolgende editie geen kandidaat stellen.
  17. Daar de organisatie ook waarde hecht aan de opleiding van jonge mensen en zij tot een zorgvuldige selectie wil komen, kunnen alle kandidaten een bedrijfsbezoek krijgen door vertegenwoordigers van de organisatie (jury/stichting)
  18. De jury telt tenminste 3 leden. De leden van de jury hoeven niet in Mierlo gevestigd te zijn maar zullen (met uitzondering van de voorgaande winnaar) onpartijdige personen zijn, gerelateerd aan het ondernemersklimaat. Zij zullen/kunnen zich geen kandidaat stellen.
  19. De jury bepaalt aan de hand van de criteria en de  beschikbaar gestelde informatie de nominatie Mierlo Maestro. Zij stelt hiervoor een onderbouwt juryrapport op. Hiervoor heeft zij ter beschikking criteria-rapport, de mogelijkheid tot een interview en een bedrijfsbezoek.
  20. Tijdens de finaleavond wordt de Mierlo Maestro bekend gemaakt. De gekozen kandidaat komt tot stand vanuit het aanwezige publiek (25 punten), de jury (40 punten) en een digitale stemming vanuit de leden OVM en deelnemers Centrum- en Lintenmanagement (35 punten). De Jury moet de de punten over de kandidaten verdelen (tenminste 5 punten per kandidaat).
  21. De organisatie en de jury zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de deelname aan de verkiezingen en het gebruik of misbruik maken door derden van de gegevens, in welke vorm dan ook (schriftelijk, digitaal, enz.), met betrekking op een kandidaat of de van een kandidaat ontvangen gegevens, noch voor diefstal of het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van zulke gegevens, grove nalatigheid uitgezonderd.

 

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de het stichtingbestuur.